Verimlilik

Nova Fashion Group olarak inanıyoruz ki, üretim için gerekli insan gücü, araç-gereç, donanım, malzeme, enerji, zaman, finansman ve üretim kaynaklarının verimli kullanılması başarıya ulaşmadaki en önemli faktörlerdir. Bu anlamda tüm çalışanlarımız bireysel olduğu kadar toplam firma verimliliğinin bilincinde olmalıdırlar. Verimli üretim, değişen dünyadaki en büyük gücümüzdür.

İş Güvenliği

Nova Fashion Group’da iş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. Tüm sistem ve uygulamalarımızın, yürürlükteki yasalar, yönetmelikler ile uyumlu olmasını sağlar ve sürekli geliştiririz. Çalışanlarımızı iş güvenliği ve sağlığı konularında duyarlı hale getirmek kurumsal sorumluluğumuzdur. Çalışanlarımızın bu doğrultuda verilecek eğitimlere katılmaları zorunludur.

Ekip Çalışması

Nova Fashion Group içerisinde, ortak amaçlar doğrultusunda çıkabilecek engellerin iş birliği ve dayanışma ile aşılması, hedeflere ulaşılması için ekip çalışmasını teşvik etmek her zaman ön plandadır. Bu doğrultuda, çalışanlar bireysel değil ekip ruhu ile ortak hedeflere koşmalıdırlar.

İnsana Saygı

Nova Fashion Group çatısı altında bulunan tüm çalışanlarımızın temel hakları, organizasyondaki yerleri, görevleri ve sosyal durumları ne olursa olsun grubumuz tarafından güvence altına alınmıştır.

İletişim

Nova Fashion Group içerisinde, sorunları büyümeden çözmek, daha iyi bir sonuca ulaşmak, işle ilgili bilgi, fikir, görüş belirtip karşılıklı saygı çerçevesinde duygu ve düşünceleri özgürce ifade edebilmek, yapıcı eleştiriler getirmek, eleştiriye açık olmak tüm çalışanlarımızın hakkı ve görevidir. Gerek grup içerisinde gerek üçüncü şahıslara karşı yapılan her türlü iletişim faaliyeti, grup kurumsal kimliği dikkate alınarak, itina ve özveri ile, iş ahlakı ve saygı çerçevesinde yapılmalıdır.

Gelişim

Hizmet, ürün ve insan kaynakları konularında daha iyiye ulaşmak yolundaki arayışı ile Nova Fashion Group’da gelişim süreklidir. Bu doğrultuda tüm çalışanlarımızın gelişmeleri teşvik edilir. Birimler içerisinde ve arasında alttan üste yükselme ve bu yükselmenin olabilmesi için uygun ortam sağlama kurumsal

Çalışma Ortamı

Nova Fashion Group olarak sağlıklı, mutlu ve uyumlu bir çalışma ortamının sürdürülebilmesine ve korunmasına özen gösteriyoruz. Bu doğrultuda, tüm çalışanlarımızın, şirket iç tüzüğüne ve şirket kurallarına uymaları, çalışma arkadaşlarına, astlarına ve üstlerine, iş ilişkilerinde bulundukları üçüncü kişilere karşı saygılı davranmaları; açık iletişim, karşılıklı anlayış, iş birliği ve dayanışma halinde olmaları temel unsurlarımızdandır.